Rozpoczęcie roku szkolnego                   
  4 września 2023 r.     

 Pierwsze zebranie rodziców

Wywiadówka śródokresowa

    

    26 września 2023 r.

    14  listopada 2023 r.

 

 

 Poinformowanie uczniów i rodziców
 o przewidywanych ocenach ndst

 

   do 8 stycznia 2024 r.

 

 

 Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r

 

 Wywiadówka śródroczna                      8     lutego  2024 r.

 
  Ferie zimowe                                                12 – 25 lutego 2024r.:

 

 Wywiadówka   śródokresowa                     11 kwietnia 2024 r.

 

  Wiosenna przerwa świąteczna                28 marca – 2 kwietnia 2024 r.      

 

 

                                                 

          Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 

 - godz. 9:00 -  egzamin z języka polskiego, (120 minut)

 - godz. 9:00 – egzamin z matematyki, (100 minut)

 – godz.9:00- egzamin z języka obcego nowożytnego, (90 minut)

 

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych     
rocznych ocenach niedostatecznych                        do  20 maja 2024 r.                              

    

Zakończenie roku szkolnego                                21  czerwca 2024 r.

Wakacje                                                    22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych ( po konsultacji z Radą Rodziców): 2 i 3 listopada 2023 r., 29, 30 kwiecień, 2 maja 2024 r.,  31 maja 2024 r.